Warunki korzystania

Aktualna wersja z 28 stycznia 2021 r

Przed skorzystaniem z Usługi zapoznaj się z warunkami niniejszego Regulaminu. Fakt korzystania z Usługi w jakikolwiek sposób jest uznawany za akceptację, czyli pełną i bezwarunkową zgodę Użytkownika na korzystanie z Usługi na warunkach określonych poniżej.

Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z usługi wyszukiwania lotów UniTicket (zwanej dalej „Właścicielem usługi”).

1.2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Wyszukiwania Biletów Lotniczych UniTicket (zwana dalej „Usługą”) oznacza oprogramowanie, do którego dostęp jest zapewniany za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://UniTicket.pl , przeznaczony do następujących celów: wyszukiwanie i udostępnianie Użytkownikowi, na jego żądanie, informacji o biletach lotniczych oferowanych do zakupu przez podmioty trzecie — linie lotnicze, agencje, systemy rezerwacyjne, itp., a także ułatwienie (zautomatyzowanie) ich pozyskania (rezerwacji); śledzenie i udostępnianie Użytkownikowi, który zapisał się na listę mailingową Usługi, informacji statystycznych o kosztach biletów lotniczych do określonych miejsc docelowych oraz informacji reklamowych osób trzecich; zapewnienie Użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie, możliwości personalizacji funkcjonalności Serwisu, w tym zapamiętania podanych przez niego danych oraz ustawień funkcji Serwisu.

1.3. Użytkownik wyraża pełną i bezwarunkową zgodę na to, aby korzystanie z Serwisu, jak również z jakiejkolwiek jego części, w jakikolwiek sposób oznaczało zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz pełną i bezwarunkową zgodę na jego treść. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w całości warunków Regulaminu, zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z Usługi.

1.4. Wszelkie roszczenia lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu i / lub korzystania z Usługi należy składać i rozpatrywać w sądzie właściwym dla siedziby Właściciela Usługi.

1.5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedno lub więcej postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub stosowalność pozostałych postanowień Regulaminu.

1.6. Integralną częścią niniejszego regulaminu i jego częścią jest Polityka Prywatności https://uniticket.pl/personal-data/ .

Korzystanie z Usługi

2.1. Właściciel serwisu nieodpłatnie, na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji, udziela Użytkownikowi niezbywalnego prawa do korzystania z Serwisu na terytorium wszystkich krajów świata w celu jego bezpośredniego funkcjonowania, określonego w klauzula 1.2. Z zasad.

2.2. Interakcja z Serwisem, w tym. tworzenie zapytań Użytkownika o wyszukiwanie biletów lotniczych odbywa się wyłącznie za pomocą interfejsu graficznego Usługi udostępnianego Użytkownikom. Za pośrednictwem Usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertami osób trzecich dotyczących cen biletów lotniczych na określone kierunki i terminy, a także otrzyma link do stron tych osób trzecich. W niektórych przypadkach oprogramowanie Serwisu może dawać Użytkownikowi możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do zakupu biletów lotniczych bezpośrednio na stronie Właściciela Serwisu i przesłania ich podmiotowi trzeciemu sprzedającemu bilety lotnicze w celu dokonania rezerwacji . Łącza udostępniane przez Usługę do stron internetowych, produktów, usług osób trzecich, wszelkich informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, w tym. świadczenie powyższej funkcjonalności Usługi w celu uzupełnienia przez Użytkownika danych niezbędnych do zakupu usług i przesłania ich podmiotowi trzeciemu prowadzącemu sprzedaż biletów lotniczych w celu dokonania rezerwacji, nie stanowi poparcia ani rekomendacji tych produktów (usług , czynności, osoby) przez Właściciela Serwisu.

2.3. Zakup (wystawienie) biletów lotniczych i ich zapłata odbywa się na stronach internetowych podmiotów trzecich oferujących je do sprzedaży. Użytkownik zostaje powiadomiony i potwierdza, że ​​rozumie, iż Właściciel Serwisu nie prowadzi sprzedaży biletów lotniczych, nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji o biletach lotniczych oferowanych do sprzedaży przez osoby trzecie, dokonywanie przekazów pieniężnych, wykonywanie umów przewozu itp. w przypadku wystąpienia sytuacji spornych dotyczących zaistniałych okoliczności, Użytkownik zobowiązuje się występować o ich zgodę bezpośrednio do osób, które nawiązały z nim stosunki w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, przelewów lub transportu.

2.4. Użytkownik jest informowany i zobowiązuje się powstrzymać od następujących działań:

  • zakłócać działanie Usługi w sposób, który może spowodować nieprawidłowe działanie Usługi, w tym żądania formularzy inne niż za pośrednictwem interfejsu użytkownika;
  • używać jakichkolwiek programów lub aplikacji nieautoryzowanych przez Właściciela Usługi do interakcji z Usługą;
  • modyfikować, ulepszać, tłumaczyć na inne języki, dekompilować, dezasemblować, dekodować, emulować, łamać integralność, przywracać kod źródłowy Usługi lub którejkolwiek z jej części;
  • korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem.

2.5. Właściciel serwisu ma prawo w dowolnym momencie według własnego uznania zaprzestać wspierania działania Serwisu, zmienić jego funkcjonalności, a także zabronić Użytkownikowi, a Użytkownik na określone żądanie jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu Usługa.

2.6. Za pośrednictwem Usługi Użytkownik ma możliwość zapisania się i otrzymywania wiadomości e-mail

  • wiadomości o zmianach cen dat i kierunków lotów interesujących użytkownika,
  • biuletyn.

Użytkownik zgadza się, że rejestracja i / lub korzystanie z odpowiedniej subskrypcji przez Użytkownika jest uznawane za zgodę Użytkownika na:

  • wykorzystanie adresu e-mail Użytkownika w celu wysłania Użytkownikowi i otrzymania odpowiednich pism od Właściciela Serwisu,
  • otrzymywanie informacji reklamowych zintegrowanych z korespondencją Właściciela usługi i stron trzecich (reklamodawców zewnętrznych).

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z zasadą określoną w niniejszym punkcie, zobowiązany jest odmówić otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w każdym piśmie.

2.7. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość personalizacji funkcjonalności Serwisu do własnych potrzeb. Użytkownik zgadza się, że fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie i korzystania z przypisanego mu konta w Serwisie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych konta w celach określonych w punkcie 1.2. celów Usługi.

Odpowiedzialność

3.1. Funkcjonalność usługi jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest”. Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezbłędnego i nieprzerwanego działania Serwisu, jego poszczególnych części, komponentów czy funkcji, zgodności funkcjonalności Serwisu z określonymi celami i oczekiwaniami Użytkownika, nie gwarantuje rzetelność, dokładność, kompletność i aktualność danych udostępnianych w Serwisie oraz nie daje żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.

3.2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje jakiegokolwiek użycia lub niemożności korzystania z Usługi (w tym danych) i / lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i / lub osobom trzecim w wyniku jakiegokolwiek użycia, nieużywania lub niemożność korzystania z Usługi (w tym danych) lub jej poszczególnych komponentów i / lub funkcji, w tym z powodu możliwych błędów lub awarii w działaniu Usługi.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z prawem kraju, w którym się znajduje, i przyjmuje odpowiedzialność za naruszenie ograniczeń w korzystaniu z Usługi ustanowionych przez ustawodawstwo krajowe.

3.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym za naruszenie praw i uzasadnionych interesów osób trzecich, a także za zgodność z obowiązującym prawem podczas korzystania z Serwisu.

3.5. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, Użytkownik przed zwróceniem się do organów sądowych o rozstrzygnięcie sporu zobowiązany jest do podjęcia działań w celu przedprocesowego rozstrzygnięcia poprzez wysłanie listu na adres Właściciela Serwisu, a także drogą elektroniczną kopię pod adresem: [email protected] . Czas na rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację: 30 dni od daty jej otrzymania przez Właściciela usługi.

Prawa do usług

4.1. Prawa własności intelektualnej, w tym wyniki działalności intelektualnej zawarte w Serwisie lub przez niego wykorzystywane, takie jak teksty, obrazy, projekty, bazy danych, know-how, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne sposoby identyfikacji itp., Należą do Do właściciel usługi lub dostarczona mu przez posiadaczy praw autorskich na podstawie licencji.

4.2. Stosowanie tych określonych w punkcie 4.1. przedmioty własności intelektualnej możliwe są wyłącznie w ramach funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Serwisu nie daje mu żadnych praw w stosunku do określonych przedmiotów własności intelektualnej, z wyjątkiem praw wyraźnie określonych w Regulaminie.

Zmiany w zasadach

5.1. Właściciel serwisu ma prawo w dowolnym momencie i bez uprzedzenia do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Powiadomienie Użytkownika o zmianach w warunkach niniejszej Licencji jest zamieszczane na stronie: https://UniTicket.pl/terms-of-use/.

5.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, chyba że w odpowiedniej publikacji określono inaczej.

Copyright © 2018-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. UniTicket.pl jest częścią HolidayPrice Inc., europejskiego lidera turystyki online i powiązanych usług. Polityka Prywatności. Zasady użytkowania. Polityka Cookie.