Polityka prywatności

Aktualna wersja z 28 stycznia 2021 r

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-ФЗ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” i określa procedurę do przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych przez serwis UniTicket.pl.
Na warunkach niniejszej Umowy o przetwarzanie danych osobowych (zwanej dalej Umową) Operator przetwarza i chroni dane osobowe przekazane przez użytkowników serwisu UniTicket.pl, za pomocą których Użytkownicy mogą wyszukiwać informacje o lotach bilety oferowane do zakupu przez Partnerów. Dostęp do usługi UniTicket zapewnia strona internetowa pod adresem https://UniTicket.pl

Ważne: usługa UniTicket nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży ani rezerwacji biletów lotniczych. Ostateczna rezerwacja i zakup zostaną dokonane na stronie / stronie Partnera (przewoźnik lotniczy, internetowe biuro podróży). Partner ponosi odpowiedzialność za należycie dokonaną rezerwację, zakup, transport, zakwaterowanie i inne świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Serwis UniTicket ze swojej strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać problemy użytkowników, które powstały, gdy korzystanie z UniTicket, w tym udzielanie pomocy użytkownikom we współpracy z Partnerem.

Umowa — niniejszy dokument ze wszystkimi dodatkami, zmianami i obowiązkowymi dokumentami w nim określonymi, a także umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na jego podstawie.

Użytkownik — osoba fizyczna, która akceptuje warunki Umowy, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada własny adres e-mail w sieci Internet, komputer osobisty i / lub urządzenie mobilne, do którego ma dostęp.

Operator — UniTicket samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami prawnymi należącymi do jej grona osób, organizuje i (lub) przetwarza dane osobowe, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje ) wykonywane na danych osobowych, takie jak gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych. Przetwarzanie Danych Osobowych może być wykonywane przez Operatora zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.

Partner — przewoźnik lotniczy, internetowe biura podróży, w ramach których prowadzona jest bezpośrednia sprzedaż i rezerwacja biletów lotniczych oraz innych usług turystycznych na rzecz Użytkowników. Partner jest odpowiedzialny za należycie dokonaną rezerwację, zakup, transport, zakwaterowanie i inne świadczenie usług na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe — wszelkie informacje, które Użytkownik podaje o sobie podczas korzystania z usługi UniTicket.

2. Warunki gromadzenia i przechowywania danych osobowych

Korzystając z usługi UniTicket i przekazując Operatorowi swoje dane osobowe, Użytkownik samodzielnie, swobodnie, z własnej woli i we własnym interesie, wyraża nieograniczoną zgodę Operatora na wszelkie sposoby przetwarzania jego danych osobowych.
Operator dodatkowo informuje Użytkownika o warunkach zbierania i przechowywania danych osobowych poprzez wyświetlenie reklamy o treści: „Klikając Zapisz się wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania danych osobowych”.
Użytkownik musi samodzielnie zapoznać się z warunkami wykorzystywania jego danych osobowych przed przystąpieniem do ich przetwarzania.
Operator wykorzystuje Google Analytics i Yandex.Metrica do analizy ruchu na stronie. Google Analytics i Yandex.Metrica generuje statystyczne i inne informacje o serwisie za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej. Otrzymane dane są przechowywane przez Google i Yandex.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wysyłając żądanie do Operatora na adres [email protected] . Operator zaprzestaje przetwarzania Danych Osobowych i niszczy je w okresie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego wniosku, z wyjątkiem danych wymaganych do przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej. W takim przypadku Operator przechowuje w swoich systemach baz danych wyłącznie zanonimizowane dane osobowe Użytkownika.

3. Cele umowy

Cele Umowy obejmują:

zawarcie umowy z Użytkownikiem na korzystanie z usługi UniTicket;
realizacja zobowiązań wynikających z zawartych umów poprzez zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usługi UniTicket i jej możliwości, ponieważ Użytkownik jest stroną lub beneficjentem lub gwarantem takiej umowy;
udział w działaniach badawczych i marketingowych prowadzonych przez Operatora;
wysyłanie wiadomości reklamowych do Użytkownika i otrzymywanie informacji reklamowych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym za pomocą komunikacji mobilnej i poczty elektronicznej);
promocja usługi na rynku poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z Użytkownikami za pośrednictwem sieci komunikacyjnych;
prowadzenie statystycznych i analitycznych wewnętrznych badań dotyczących korzystania z usługi.

Operator może zbierać i przechowywać następujące dane otrzymane od Użytkownika:

Adres e-mail;
Adres IP, pliki cookies, parametry i ustawienia przeglądarek internetowych;
Statystyki korzystania z funkcji serwisu przez Użytkownika, a także inne informacje techniczne.

Operator może skorzystać z transgranicznego przekazywania danych osobowych na terytorium państwa obcego do zagranicznej osoby prawnej w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. Po osiągnięciu wszystkich celów Operator może zagwarantować Użytkownikowi zniszczenie jego Danych Osobowych na terytorium innego państwa.

4. Bezpieczeństwo

Operator przechowuje Dane Osobowe i zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i rozpowszechnianiem zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków, gdy technologia usługi UniTicket lub ustawienia oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, przewidują otwartą wymianę informacji z innymi Użytkownikami usługi UniTicket lub z jakimkolwiek Użytkownicy Internetu.

Operator ma prawo przekazywać Dane Osobowe podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na takie działania;
W związku z przekazaniem usługi UniTicket w posiadanie, użytkowanie lub własność takiej osoby trzeciej, w tym cesję praw wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem na rzecz takiej osoby trzeciej;
Na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego w trybie określonym w ustawie;
W celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Operatora w związku z naruszeniem umów zawartych z Użytkownikiem.

5. Postanowienia końcowe

Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i jest ważna dla wszystkich Użytkowników. Wszelkie kwestie nieuregulowane Umową będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Aktualna wersja Umowy została opracowana przez Operatora na podstawie ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. N 152-FZ „O danych osobowych” (zmienionej 31 grudnia 2017 r.)
Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych bez powiadomienia organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na podstawie ust. 2 pkt 2 art. 22 ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. N 152-FZ „O danych osobowych”.

Umowa może zostać zmieniona przez Operatora jednostronnie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej pod adresem: https://UniTicket.pl/personal-data/
Przy dokonywaniu zmian w aktualnym wydaniu wskazywana jest data ostatniej aktualizacji.

Copyright © 2018-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. UniTicket.pl jest częścią HolidayPrice Inc., europejskiego lidera turystyki online i powiązanych usług. Polityka Prywatności. Zasady użytkowania. Polityka Cookie.