Polityka prywatności

Aktualna wersja od 16 listopada 2020 roku

1. Postanowienia ogólne

Na warunkach niniejszej Umowy o przetwarzaniu danych osobowych (dalej — Umowa), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Косьян Media», adres: 194014, ul. Żukowski 38 litera, A, pom. 6Н r. Sankt-Petersburg, federacja rosyjska, NIP 7842365573, PPC 784201001, REGON 1077847555191, przetwarza i chroni dane osobowe, które zapewniają użytkownicy serwisu Aviasales za pomocą którego Użytkownicy mogą wyszukiwać informacji o biletach lotniczych, oferowanych do nabycia Partnerami (dalej — serwis Aviasales). Dostęp do serwisu Aviasales dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://uniticket.pl

Ważne: Serwis Aviasales nie prowadzi bezpośrednią sprzedaż i rezerwacja biletów lotniczych. Końcowa rezerwacja i zakup będą dokonywane na stronie/stronie Partnera (przewoźnika, online travel-agencji). Odpowiedzialność za prawidłowo nadaną rezerwacja, zakup, transport, zakwaterowanie i inne świadczenia usług wobec Użytkownika ponosi Partner. Serwis Aviasales ze swojej strony zobowiązuje się zrobić wszystko, co możliwe, w celu rozwiązania problemów użytkowników, powstałych w trakcie korzystania z Aviasales, w tym zaoferować użytkownikom pomoc we współpracy z Partnerem.

Umowa — niniejszy dokument ze wszystkimi dodatkami, zmianami i określonymi w nim wymaganych dokumentów, a także umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na jego podstawie.

Użytkownik — osoba fizyczna, biorąca warunki Umowy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca swój własny adres e-mail, internet, komputer osobisty i/lub urządzenie mobilne, do których dostęp jest w jego dyspozycji.

Kamerzysta — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Косьян Media», samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami wchodzącymi w jego grupę osób, организующее i (lub) umożliwiającą przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, w skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacji) realizowane z użyciem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana, usuwanie, wykorzystywanie, ujawnianie (dystrybucja, wynajem, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, zniszczenie danych osobowych. Przetwarzanie danych Osobowych może się odbywać przez Operatora jak i zautomatyzowanych, jak i неавтоматизированным sposobów.

Dane osobowe — wszelkie informacje, które Użytkownik udostępnia o sobie samodzielnie w trakcie korzystania z serwisu Aviasales.

2. Warunki gromadzenia i przechowywania danych Osobowych

Korzystając z serwisu Aviasales i zapewniając Operatorowi swoje dane osobowe, Użytkownik samodzielnie, swobodnie, jego wolą i w interesie daje Operatorowi nieokreślony wyraził zgodę na wszelkie sposoby przetwarzania swoich danych osobowych.
Operator dodatkowo informuje Użytkownika o warunkach gromadzenia i przechowywania danych Osobowych poprzez pokazanie reklamy z tekstem: «Klikając «Zapisz się», zgadzasz się z zasadami przetwarzania danych osobowych».
Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania z jego danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania.

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych Osobowych poprzez wysłanie do Operatora żądania pod adresem [email protected] Operator zaprzestaje przetwarzania danych Osobowych i niszczy je w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wniosku, z wyjątkiem danych niezbędnych do składowania, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem federacji ROSYJSKIEJ. W tym przypadku Operator zastrzega tylko, nieosobowe dane osobowe Użytkownika w swoich systemach baz danych.

3. Cel Umowy

Do celów Umowy dotyczą:

zawarcie umowy z Użytkownikiem na korzystanie z serwisu Aviasales;
wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych umów poprzez zapewnienie Użytkownikowi dostępu do serwisu Aviasales i jego możliwości, ponieważ stroną lub beneficjentem lub gwarantem takiej umowy jest Użytkownik;
udział w badawczych i marketingowych, prowadzonych przez Operatora;
kierunek reklamowych wiadomości do Użytkownika i otrzymywanie informacji reklamowych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym za pomocą telefonii komórkowej i poczty e-mail);
promocja serwisu na rynku poprzez realizację bezpośrednich kontaktów z Użytkownikami za pomocą sieci telekomunikacyjnych;
przeprowadzenie statystycznych i analitycznych badań wewnętrznych korzystania z serwisu.

Operator może gromadzić i przechowywać następujące dane otrzymane od Użytkownika:

adres e-mail;
Adres IP, cookie, ustawienia i ustawienia przeglądarek internetowych;
statystyki korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu, a także inne informacje techniczne.
Operator może korzystać z transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa obcego podmiotu w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. Po osiągnięciu wszystkich założonych celów Operator może zagwarantować Użytkownikowi zniszczenie jego danych Osobowych na terytorium obcego państwa.

4. Bezpieczeństwo

Operator przechowuje dane Osobowe i zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i dystrybucji zgodnie z wewnętrznymi przepisami i regulaminami. W odniesieniu do danych Osobowych Użytkownika jest zapisywany ich prywatność, za wyjątkiem przypadków, gdy technologia serwisu Aviasales ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika oprogramowania przewidują otwarte dzielenie się informacjami z innymi Użytkownikami serwisu Aviasales lub z dowolnymi użytkownikami sieci Internet.

Operator może przekazywać dane Osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

Użytkownik bezpośrednio wyraził zgodę na takie działania;
W związku z przeniesieniem serwisu Aviasales w posiadanie, używanie lub majątku takiej osoby trzeciej, w tym cesji praw wynikających z zawartej z Użytkownikiem umów na rzecz osoby trzeciej;
Na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej w zakresie określonym przez prawo procedury;
Dla ochrony praw i uzasadnionych interesów Operatora w związku z naruszeniem zawieranych z Użytkownikiem umów.

5. Postanowienia końcowe

Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej i jest obowiązujące dla wszystkich Użytkowników. Wszystkie sprawy nie uregulowane Umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Działająca wersja Umowy opracowany przez Operatora na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. nr 152-FZ «O ochronie danych osobowych» (ze zmianami i uzupełnieniami od 31.12.2017 r.)
Operator jest uprawniony do wykonywania bez powiadomienia upoważnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych przetwarzanie danych osobowych na podstawie pp. 2 pkt 2 art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. nr 152-FZ «O ochronie danych osobowych».

Umowa może zostać zmieniona przez Operatora jednostronnie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie: www.aviasales.ru
Po wprowadzeniu

Copyright © 2018-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. UniTicket.pl jest częścią HolidayPrice Inc., europejskiego lidera turystyki online i powiązanych usług. Polityka Prywatności. Zasady użytkowania. Polityka Cookie.